കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

Latest articles

Radio Manna

News

Stay With Us

VIDEO

കാഹളധ്വനി

Home Call

- Advertisement -

Recent Books

Songs

Messages

All Posts

എന്താണ് ദൈവീക ക്ഷമ എന്നതിന്റെ വചനം നിർവചിക്കുന്ന അർത്ഥം? ക്ഷമ എന്നത് തല്കാലത്തേക്ക് മാത്രം ഒരു വ്യക്തിയോട് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന ഒരു  വികാരമല്ല.…

ദൈവം മുൻനിർണയിച്ച ക്രൂശ്!!!

ക്രൂശിൽ ക്രിസ്തു അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഓരോ കഷ്ട പീഡാനുഭവങ്ങളും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സ്വർഗീയ കാര്യ പരിപാടികളുടെ പൂർത്തീകരണമായിരുന്നു.…

പ്രാർത്ഥന എന്ന അത്ഭുത പദവി!!!

ദൈവ മക്കൾ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പരമോന്നത പദവിയാണ് പ്രാർത്ഥന. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വവും ദൈവം നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഏല്പിച്ചു…

പാപത്തെ വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധേയമാക്കേണ്ടവർ!!!

റോമർ 12:1-2 സഹോദരന്മാരേ, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സലിവു ഓർപ്പിച്ചു നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നതു: നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ…

സൃഷ്ടിയുടെ ഈറ്റുനോവുകൾ !!!

റോമർ 8:22 ആത്മാവെന്ന ആദ്യദാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാമും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പായ പുത്രത്വത്തിന്നു കാത്തുകൊണ്ടു ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നു. ഈ…
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special announcement delivered directly to your inbox.

MAGAZINE

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More