കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

Latest articles

തന്ത്ര ശാലിയായ പിശാച്

കൊരിന്ത്യർ 2: 11 സാത്താൻ നമ്മെ തോല്പിക്കരുതു; അവന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നാം അറിയാത്തവരല്ലല്ലോ. ഒരു തുറന്ന…

Part time Christian life

യോഹന്നാൻ 21:15 അവർ പ്രാതൽ കഴിച്ചശേഷം യേശു ശിമോൻ പത്രൊസിനോടു: യോഹന്നാന്റെ മകനായ ശിമോനേ, നീ ഇവരിൽ അധികമായി…

Radio Manna

News

Stay With Us

VIDEO

കാഹളധ്വനി

Home Call

- Advertisement -

Recent Books

Songs

Messages

All Posts

ദൈവത്തിന്റെ വഴികളും, വിചാരങ്ങളും

യെശയ്യാവു 55: 8 എന്റെ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങൾ അല്ല; നിങ്ങളുടെ വഴികൾ എന്റെ വഴികളുമല്ല എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു യെശയ്യാവു 55: 8-9-ന്റെ…

ദൈവത്തിന്റെ ഉള്ളം പ്രസാദിക്കുന്ന വേലക്കാരൻ

വെളിപ്പാടു 2:5 നീ ഏതിൽനിന്നു വീണിരിക്കുന്നു എന്നു ഓർത്തു മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി ചെയ്ക; അല്ലാഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരികയും നീ മാനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞാൽ…

വിഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതങ്ങൾ

യോനാ 2: 8 മിത്ഥ്യാബിംബങ്ങളെ ഭജിക്കുന്നവർ തങ്ങളോടു ദയാലുവായവനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ദൈവത്തെക്കാളും ദൈവവചനത്തേക്കാളും ഉപരിയായി നിങ്ങളെ ആവേശം…

ഞാൻ അവനോടും, അവൻ എന്നോടും ചെയ്തത്

യോഹന്നാൻ 13:34 നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കേണം എന്നു പുതിയോരു കല്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തരുന്നു; ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ…

ദൈവക്രോധത്തെ short circuit ചെയ്ത ക്രൂശ്

1 കോരി. 1 :18 ക്രൂശിന്റെ വചനം നശിച്ചുപോകുന്നവർക്കു ഭോഷത്വവും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്കോ ദൈവശക്തിയും ആകുന്നു. ദൈവ കൃപയുടെ ഒരു "മിന്നൽ രക്ഷാ ചാലകം"…
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special announcement delivered directly to your inbox.

MAGAZINE

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More