കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം
Browsing Category

Daily Thought

ദൈവത്തോട് അടുത്തു ചെല്ലുക!!!

എബ്രായർ 4:16 അതുകൊണ്ടു കരുണ ലഭിപ്പാനും തത്സമയത്തു സഹായത്തിന്നുള്ള കൃപ പ്രാപിപ്പാനുമായി നാം ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിന്നു അടുത്തു ചെല്ലുക. ദൈവവുമായി തനിയെ ചിലവഴിക്കുന്ന ധാരാളം…
Read More...

ചില അപകട സൂചനകൾ

ചില അപകട സൂചനകൾ 🎯നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ചിലവഴിക്കുന്ന സമയത്തെക്കാൾ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ... 🎯ദൈവ…
Read More...

നമ്മുടെ കൊടുക്കലുകൾ !!!!

ലൂക്കോസ് 6:38 കൊടുപ്പിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു കിട്ടും; അമർത്തി കുലുക്കി കവിയുന്നൊരു നല്ല അളവു നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ തരും; നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവിനാൽ നിങ്ങൾക്കും അളന്നു കിട്ടും. ഞാൻ ഇങ്ങനെ…
Read More...

പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി

God does nothing but in answer to prayer " John wesly. ഒരു ദൈവപൈതലിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ ഒരു പക്ഷെ ദുർബലമായതും, ക്ഷീണം നിറഞ്ഞതുമൊക്കെ ആയിരിക്കാം. എന്നാൽ ആ പ്രാർത്ഥന…
Read More...

സമർത്ഥനായ ശത്രുവിന്റെ ഗൂഡതന്ത്രങ്ങൾ!!!

ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും, ബലഹീനതകൾക്കും അനുസരിച്ചു കൃത്യമായ രൂപമാറ്റം വരുത്തി തന്റെ പദ്ധതികളെ തന്ത്ര പൂർവ്വം ആസൂത്രണം ചെയ്തു ക്രമീകരിക്കാൻ പിശാച് അപാര കഴിവുള്ളവനാണ് കേട്ടോ! ഒരു…
Read More...

ഒരു അസാധാരണ പ്രാർത്ഥന !

യോന 2:2 "ഞാൻ പാതാളത്തിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് അയ്യം വിളിച്ചു.നീ എന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടു". ഒരു രക്ഷപ്പെടൽ ഇനി അസാധ്യമാണെന്നും സകല പ്രതീക്ഷകളും എന്നേക്കുമായി അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നും പൂർണമായി…
Read More...

 എനിക്കുവേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ട കർത്താവ്‌!!!

1 പത്രൊസ് 2:24 നാം പാപം സംബന്ധിച്ചു മരിച്ചു നീതിക്കു ജീവിക്കേണ്ടതിന്നു അവൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ടു ക്രൂശിന്മേൽ കയറി; അവന്റെ അടിപ്പിണരാൽ നിങ്ങൾക്കു സൌഖ്യം …
Read More...

വട വൃക്ഷങ്ങൾ വീണു പോകുന്നതെന്തുകൊണ്ട്?

1 കൊരിന്ത്യർ 10:12 അതുകൊണ്ട്, താൻ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നെന്നു കരുതുന്നയാൾ വീഴാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കട്ടെ. മനുഷ്യനെ  ആക്രമിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ പല രോഗങ്ങളുടെയും  പൊതു സ്വഭാവം എന്നത്, അത് ഒരു…
Read More...

പാപത്തെ ലാഘവമായി കാണുന്നവർ!!!

നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം പാപത്തെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുന്നത് ഏറ്റവും ലാഘവമായ മനോഭാവത്തോടെ ആണെങ്കിൽ, കേവലം ഒരു ഏറ്റുപറച്ചിലുകൊണ്ട് തീരാകുന്ന ലഖുവായ ഒന്നാണെന്നു കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, രക്ഷകനെ ക്രൂശിൽ…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More