കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം
Browsing Category

Daily Thought

ദൈവത്തിന്റെ ഉള്ളം പ്രസാദിക്കുന്ന വേലക്കാരൻ

വെളിപ്പാടു 2:5 നീ ഏതിൽനിന്നു വീണിരിക്കുന്നു എന്നു ഓർത്തു മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി ചെയ്ക; അല്ലാഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരികയും നീ മാനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞാൽ നിന്റെ നിലവിളക്കു അതിന്റെ…
Read More...

വിഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതങ്ങൾ

യോനാ 2: 8 മിത്ഥ്യാബിംബങ്ങളെ ഭജിക്കുന്നവർ തങ്ങളോടു ദയാലുവായവനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ദൈവത്തെക്കാളും ദൈവവചനത്തേക്കാളും ഉപരിയായി നിങ്ങളെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്നതും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതും…
Read More...

ഞാൻ അവനോടും, അവൻ എന്നോടും ചെയ്തത്

യോഹന്നാൻ 13:34 നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കേണം എന്നു പുതിയോരു കല്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തരുന്നു; ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കേണം എന്നു തന്നേ. 🎯തലയിൽ…
Read More...

ദൈവക്രോധത്തെ short circuit ചെയ്ത ക്രൂശ്

1 കോരി. 1 :18 ക്രൂശിന്റെ വചനം നശിച്ചുപോകുന്നവർക്കു ഭോഷത്വവും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്കോ ദൈവശക്തിയും ആകുന്നു. ദൈവ കൃപയുടെ ഒരു "മിന്നൽ രക്ഷാ ചാലകം" എന്ന പോലെ ക്രൂശ് നമുക്ക് വേണ്ടി…
Read More...

ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ ഉദാത്ത മാതൃക

1 യോഹന്നാൻ 2:5 എന്നാൽ ആരെങ്കിലും അവന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവനിൽ ദൈവസ്നേഹം വാസ്തവമായി തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കർത്താവ്‌ ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ, നാം അവനെ വിശക്കുന്നവനായി…
Read More...

ആത്മീക വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായത്

1 പത്രൊസ് 5:5 താഴ്മയുള്ളവർക്കോ കൃപ നല്കുന്നു നാം ഇരുന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലൂടെ നാം ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥ ആത്മീയരായിത്തീരുകയില്ല. ഒരു ദൈവപൈതൽ ആത്മീക വളർച്ച…
Read More...

തിരുവെഴുത്തുകളുടെ ആധികാരികത

1. കൊരിന്ത്യർ  15:3-4 ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടി തിരുവെഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു തിരുവെഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മൂന്നാംനാൾ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു അത്…
Read More...

അനന്യനായ എന്റെ ദൈവം

മലാഖി 3:6 യഹോവയായ ഞാൻ മാറാത്തവൻ 1. ദൈവം ശാശ്വതമായി മാറാത്തവനാകുന്നു.He is eternally the same.(സങ്കീ. 102: 25—27). 2. ദൈവം ആദ്യനും അന്ത്യന്മാരോടുകൂടെ അനന്യനും  ആകുന്നു.(യെശ.…
Read More...

ആരാധിക്കുവാനായി വിളിക്കപ്പെട്ടവർ

ഓരോ വിശ്വാസിയും ജീവനുള്ളതും സചേതനവുമായ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ്.അതിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നു. അതിനർത്ഥം ദൈവം  ഉള്ളിൽ വാസം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിന് എവിടെയും ഏത് സമയത്തും തന്റെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ…
Read More...

പാപത്തിന്റെ സ്വാധീനത

എഫെ. 4: 27 പിശാചിന് അവസരം കൊടുക്കരുത്. വീണ്ടും ജനനത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേയ്ക്ക് ഒരുവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിത്യമായ പാപ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും,പാപത്തിന് അവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആധികാരിക ശക്തിയിൽ…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More