കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം
Browsing Category

Ministry

ബാബേലിനും, ഏദോമിനും, അറേബ്യക്കും എതിരെയുള്ള പ്രവചനം.

യെശയ്യാവ് - 21:1 സമുദ്രതീരത്തെ മരുഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവാചകം. തെക്കു ചുഴലിക്കാറ്റ് അടിക്കുന്നതുപോലെ, അതു മരുഭൂമിയിൽനിന്നു ഭയങ്കരദേശത്തുനിന്നു തന്നെ, വരുന്നു! ~~~~~~ പുതിയ ഒരു ദിവസം…
Read More...

കൂശിനെ (എത്യോപ്യ) സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രവചനം.

യെശയ്യാവ് - 18:7 ആ കാലത്തു ദീർഘകായന്മാരും മൃദുചർമികളും ആയ ജാതി, ആരംഭംമുതൽ ഇന്നുവരെ ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്ന ജാതി, അളക്കുന്നതും ചവിട്ടിക്കളയുന്നതും നദികൾ ദേശത്തെ വിഭാഗിക്കുന്നതുമായ ജാതി…
Read More...

ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അസാദ്ധ്യമെങ്കിൽ

ഇന്നലെ എഴുതിയ ലേഖനം വായിച്ചിട്ട് കുറെയേറെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാർ കമന്റ് ചെയ്തു, വിളിച്ചു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, തുടർന്നും എഴുതാൻ കർത്താവ് കൃപ തരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയുമുണ്ടായി. ഇന്നത്തെ…
Read More...

യിസ്രായേലിനും സിറിയക്കും എതിരെയുള്ള ഭാരം

യെശയ്യാവ് - 17:1 ദമ്മേശെക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവാചകം. ഇതാ, ദമ്മേശെക് ഒരു പട്ടണമായിരിക്കാതവണ്ണം നീങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു; അതു ശൂന്യകൂമ്പാരമായിത്തീരും. ~~~~~~ യശയ്യാവ് - 17. ഈ…
Read More...

മോവാബിന് എതിരെയുള്ള ഭാരം

യെശയ്യാവ് - 16:5 അങ്ങനെ ദയയാൽ സിംഹാസനം സ്ഥിരമായിവരും. അതിന്മേൽ ദാവീദിന്റെ കൂടാരത്തിൽനിന്ന് ഒരുത്തൻ ന്യായപാലനം ചെയ്തും ന്യായതല്പരനായും നീതി നടത്തുവാൻ വേഗതയുള്ളവനായും നേരോടെ ഇരിക്കും.…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More