കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം
Browsing Category

Doctrinal

സഭയോ പള്ളിയോ? (ഭാഗം 2 )

സഭയും പള്ളിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പരിശോധിക്കും മുമ്പ് സഭ എന്നാൽ എന്തു എന്ന് അല്പമായി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം സഭ എന്താണെന്ന് ക്രൈസ്തവ ഗോളത്തിൽ ഒട്ടുമിക്കവാറും പേർക്കും…
Read More...

സഭയോ പള്ളിയോ : ആമുഖം

ആദിമസഭയുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാർ ഇന്നുണ്ടോ എന്നു ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട്, അതു ബ്രദറൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കൂട്ടർ ആണ് എന്നു ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് അവകാശപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More