കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം
Browsing Category

Doctrinal

സഭയോ പള്ളിയോ? (നാലാം ഭാഗം)

പള്ളി ===== ആ പദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പല ചിന്തകൾ വരും. നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ദൈവവചനം തന്നിട്ടുള്ള പദമല്ല എന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മൾ പള്ളിയിൽ അല്ല പോകുന്നത്.…
Read More...

ഇടയ ശുശ്രൂഷ

ഇടയ ശുശ്രൂഷ എന്നത് ദൈവത്തിൻറെ ആടുകളെ കരുതുന്നതാണെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ആഴത്തിൽ പതിയേണ്ടതാണ് അതിനേക്കാൾ കുറവായത് എന്തും നമ്മുടെ പ്രയത്നത്തിന് അയോഗ്യവും ഇടയ ശുശ്രൂഷയെ…
Read More...

സഭയോ പള്ളിയോ? (ഭാഗം 2 )

സഭയും പള്ളിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പരിശോധിക്കും മുമ്പ് സഭ എന്നാൽ എന്തു എന്ന് അല്പമായി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം സഭ എന്താണെന്ന് ക്രൈസ്തവ ഗോളത്തിൽ ഒട്ടുമിക്കവാറും പേർക്കും…
Read More...

സഭയോ പള്ളിയോ : ആമുഖം

ആദിമസഭയുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാർ ഇന്നുണ്ടോ എന്നു ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട്, അതു ബ്രദറൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കൂട്ടർ ആണ് എന്നു ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് അവകാശപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More