കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

ഷാജു എൽ. മുരിങ്ങത്തേരി : കർത്തൃസന്നിധിയിൽ

ഷാജു എൽ. മുരിങ്ങത്തേരി (ബ്രദർ ജോയ് മുരിങ്ങത്തേരിയുടെ ഇളയ സഹോദരൻ) ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കേരളത്തിൽ വെച്ച് സ്കൂട്ടർ അപകടത്തിൽ പെട്ട് കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. സഹോ. ഷാജുവിന്റെ ഭാര്യക്ക് പരിക്കേറ്റ്, അടിയന്തിര ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമായി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തെ ഓർത്ത് ദയവായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. തൃശ്ശൂരിലേക്ക് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ബന്ധുക്കളുടെയും ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾക്കും ദൈവിക കൃപ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More