കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം
Browsing Category

Articles

തന്ത്ര ശാലിയായ പിശാച്

കൊരിന്ത്യർ 2: 11 സാത്താൻ നമ്മെ തോല്പിക്കരുതു; അവന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നാം അറിയാത്തവരല്ലല്ലോ. ഒരു തുറന്ന ശത്രുവായിട്ടല്ല; ഭക്തിയുടെ കപട വേഷം ധരിച്ച്, ഒരു ആത്മീകന്റെ പരിവേഷത്തിൽ നിന്നാൽ…
Read More...

Part time Christian life

യോഹന്നാൻ 21:15 അവർ പ്രാതൽ കഴിച്ചശേഷം യേശു ശിമോൻ പത്രൊസിനോടു: യോഹന്നാന്റെ മകനായ ശിമോനേ, നീ ഇവരിൽ അധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്നു ചോദിച്ചു. അതിന്നു അവൻ: ഉവ്വു, കർത്താവേ,…
Read More...

ദൈവത്തിന്റെ വഴികളും, വിചാരങ്ങളും

യെശയ്യാവു 55: 8 എന്റെ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങൾ അല്ല; നിങ്ങളുടെ വഴികൾ എന്റെ വഴികളുമല്ല എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു യെശയ്യാവു 55: 8-9-ന്റെ അർത്ഥം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണ്?…
Read More...

ദൈവത്തിന്റെ ഉള്ളം പ്രസാദിക്കുന്ന വേലക്കാരൻ

വെളിപ്പാടു 2:5 നീ ഏതിൽനിന്നു വീണിരിക്കുന്നു എന്നു ഓർത്തു മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി ചെയ്ക; അല്ലാഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരികയും നീ മാനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞാൽ നിന്റെ നിലവിളക്കു അതിന്റെ…
Read More...

വിഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതങ്ങൾ

യോനാ 2: 8 മിത്ഥ്യാബിംബങ്ങളെ ഭജിക്കുന്നവർ തങ്ങളോടു ദയാലുവായവനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ദൈവത്തെക്കാളും ദൈവവചനത്തേക്കാളും ഉപരിയായി നിങ്ങളെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്നതും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതും…
Read More...

ഞാൻ അവനോടും, അവൻ എന്നോടും ചെയ്തത്

യോഹന്നാൻ 13:34 നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കേണം എന്നു പുതിയോരു കല്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തരുന്നു; ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കേണം എന്നു തന്നേ. 🎯തലയിൽ…
Read More...

The dress code?

What to wear where had been discussed in the “Brethren” circle for decades and it remains an unsolved problem. While in my teens (during the late 60s) one young man raised a question in…
Read More...

ദൈവക്രോധത്തെ short circuit ചെയ്ത ക്രൂശ്

1 കോരി. 1 :18 ക്രൂശിന്റെ വചനം നശിച്ചുപോകുന്നവർക്കു ഭോഷത്വവും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്കോ ദൈവശക്തിയും ആകുന്നു. ദൈവ കൃപയുടെ ഒരു "മിന്നൽ രക്ഷാ ചാലകം" എന്ന പോലെ ക്രൂശ് നമുക്ക് വേണ്ടി…
Read More...

ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ ഉദാത്ത മാതൃക

1 യോഹന്നാൻ 2:5 എന്നാൽ ആരെങ്കിലും അവന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവനിൽ ദൈവസ്നേഹം വാസ്തവമായി തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കർത്താവ്‌ ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ, നാം അവനെ വിശക്കുന്നവനായി…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More