കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം
Browsing Category

BT Thoughts

ബാബേലും ലൂസിഫറും

യെശയ്യാവ് - 14:12 അരുണോദയപുത്രനായ ശുക്രാ, നീ എങ്ങനെ ആകാശത്തുനിന്നു വീണു! ജാതികളെ താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞവനേ, നീ എങ്ങനെ വെട്ടേറ്റു നിലത്തുവീണു! ~~~~~~ യശയ്യാവ് - 14 . ഈ അധ്യായം…
Read More...

ബാബേലിന് എതിരെയുള്ള ഭാരം

യെശയ്യാവ് - 13:6 യഹോവയുടെ ദിവസം സമീപിച്ചിരിക്കകൊണ്ടു മുറയിടുവിൻ. അതു സർവശക്തങ്കൽനിന്നു സർവനാശംപോലെ വരുന്നു. ~~~~~~ യശയ്യാവ് - 13 . ഈ അധ്യായം പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം :- ബാബേലിന്…
Read More...

ഒരു ആരാധകനിൽ നിന്നുള്ള വാക്കുകൾ

യെശയ്യാവ് - 12:5 യഹോവയ്ക്കു കീർത്തനം ചെയ്‍വിൻ. അവൻ ശ്രേഷ്ഠമായതു ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതു ഭൂമിയിൽ എല്ലാടവും പ്രസിദ്ധമായി വരട്ടെ. ~~~~~~ യശയ്യാവ് - 12 . ഈ അധ്യായം പ്രതിപാദിക്കുന്ന…
Read More...

അശ്ശൂരിനെ ദൈവം ന്വായംവിധിക്കുന്നു

യെശയ്യാവ് - 10:20 അന്നാളിൽ യിസ്രായേലിൽ ശേഷിച്ചവരും യാക്കോബ്‌ഗൃഹത്തിലെ രക്ഷിതഗണവും തങ്ങളെ അടിച്ചവനെ ഇനി ആശ്രയിക്കാതെ, യിസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധനായ യഹോവയെ പരമാർഥമായി ആശ്രയിക്കും. ~~~~~~…
Read More...

നമുക്ക് ഒരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു

യെശയ്യാവ് - 9:6 നമുക്ക് ഒരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒരു മകൻ നല്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആധിപത്യം അവന്റെ തോളിൽ ഇരിക്കും. അവന് അദ്ഭുത മന്ത്രി, വീരനാം ദൈവം, നിത്യപിതാവ്, സമാധാനപ്രഭു…
Read More...

മഹേർ-ശാലാൽ ഹാശ്-ബസ്ൻ്റെ അടയാളം

യെശയ്യാവ് - 8:9 ജാതികളേ, കലഹിപ്പിൻ. തകർന്നുപോകുവിൻ! സകല ദൂരദിക്കുകാരുമായുള്ളോരേ, ശ്രദ്ധിച്ചുകൊൾവിൻ. അര കെട്ടിക്കൊൾവിൻ. തകർന്നുപോകുവിൻ. അര കെട്ടിക്കൊൾവിൻ, തകർന്നു പോകുവിൻ. ~~~~~~…
Read More...

ശെയാറും യാശൂബും ഇമ്മാനുവേലും

യെശയ്യാവ് - 7:14 അതുകൊണ്ടു കർത്താവു തന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടയാളം തരും. കന്യക ഗർഭിണിയായി ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും. അവന് ഇമ്മാനൂവേൽ എന്നു പേർ വിളിക്കും. ~~~~~~ യശയ്യാവ് - 7 . ഈ അധ്യായം…
Read More...

യെശയ്യാവിൻ്റെ ബോധ്യം, ശുദ്ധീകരണം, വിളി

യെശയ്യാവ് - 6:6 അപ്പോൾ സാറാഫുകളിൽ ഒരുത്തൻ യാഗപീഠത്തിൽനിന്നു കൊടിൽകൊണ്ട് ഒരു തീക്കനൽ എടുത്തു കൈയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ അടുക്കൽ പറന്നുവന്നു. ~~~~~~ യശയ്യാവ് - 6 . ഈ അധ്യായം…
Read More...

ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്തിരി തോട്ടം

യെശയ്യാവ് - 5:22, 23 വീഞ്ഞു കുടിപ്പാൻ വീരന്മാരും മദ്യം കലർത്തുവാൻ ശൂരന്മാരും, ആയുള്ളവർക്കും സമ്മാനം നിമിത്തം ദുഷ്ടനെ നീതീകരിക്കയും നീതിമാന്റെ നീതിയെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കും…
Read More...

മിശിഹായുടെ സമൂഹം

യെശയ്യാവ് - 4:5 യഹോവ സീയോൻപർവതത്തിലെ സകല വാസസ്ഥലത്തിന്മേലും അതിലെ സഭായോഗങ്ങളിന്മേലും പകലിന് ഒരു മേഘവും പുകയും രാത്രിക്ക് അഗ്നിജ്വാലയുടെ പ്രകാശവും സൃഷ്‍ടിക്കും. സകല തേജസ്സിനും മീതെ ഒരു…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More