കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം
Browsing Category

Meeting

പരസ്യയോഗ ശുശ്രൂഷ

SBS Platinum Jubilee യോട് അനുബന്ധിച്ചു നടക്കുന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി കുമ്പനാട് സെന്ററിന്റ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പരസ്യയോഗ ശുശ്രൂഷ 2023 ഒക്ടോബർ 2 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 8.30ന്…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More