കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

നമ്മുടെ വിവാഹ ശുശ്രുഷകൾ

വേർപ്പെട്ട ദൈവജനത്തിന്റെ വിവാഹ ശുഷ്‌റൂഷകളെ ഇതര സഭാ വിഭാഗങ്ങളിൽപെട്ടവർ അനുമോദിക്കുന്നത് മുൻ കാലങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മുൻ കാലങ്ങളിൽ വിവാഹലോചനകൾ വന്നാൽ ദൈവിക നടത്തിപ്പ്…
Read More...

ദേവ ദേവ വന്ദനം | Deva Deva Vandanam | Joy Joh Kuwait | Binoy Chacko | Christian Devotional Song

ദേവ ദേവ വന്ദനം ജീവ നാഥാ വന്ദനം ജീവനുള്ള നാളെന്നും നാഥാ നിന്നെ വാഴ്ത്തിടും പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷകൾ എന്നിൽ നിന്നും നീക്കി നീ പാടുവാൻപുതു ഗാനമെൻ നാവിൽ തന്നു നാഥാ നീ ഇന്നയോളമെന്നുടെ…
Read More...

ആൾ കേരള സിസ്റ്റേഴ്സ് കോൺഫറൻസ്

ആൾ കേരള സിസ്റ്റേഴ്സ് കോൺഫറൻസ് സ്ഥലം : സോദരീഭവൻ വിഷയം : "നിന്റെ ദൈവത്തെ എതിരേൽപ്പാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊൾക" (ആമോസ് : 4 :12 ) വചനശ്രുശ്രുഷ : സഹോദരി. ഫെലിസിറ്റി മാത്യു (മുബൈ ), സഹോദരി. ഓമന ജോൺസ്…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More