കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

ഒരു അസാധാരണ പ്രാർത്ഥന !

യോന 2:2 "ഞാൻ പാതാളത്തിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് അയ്യം വിളിച്ചു.നീ എന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടു". ഒരു രക്ഷപ്പെടൽ ഇനി അസാധ്യമാണെന്നും സകല പ്രതീക്ഷകളും എന്നേക്കുമായി അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നും പൂർണമായി…
Read More...

 എനിക്കുവേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ട കർത്താവ്‌!!!

1 പത്രൊസ് 2:24 നാം പാപം സംബന്ധിച്ചു മരിച്ചു നീതിക്കു ജീവിക്കേണ്ടതിന്നു അവൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ടു ക്രൂശിന്മേൽ കയറി; അവന്റെ അടിപ്പിണരാൽ നിങ്ങൾക്കു സൌഖ്യം …
Read More...

വട വൃക്ഷങ്ങൾ വീണു പോകുന്നതെന്തുകൊണ്ട്?

1 കൊരിന്ത്യർ 10:12 അതുകൊണ്ട്, താൻ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നെന്നു കരുതുന്നയാൾ വീഴാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കട്ടെ. മനുഷ്യനെ  ആക്രമിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ പല രോഗങ്ങളുടെയും  പൊതു സ്വഭാവം എന്നത്, അത് ഒരു…
Read More...

Bible Study Methods

A. Why should we study the Bible? A Christian believer should study the Bible regularly and continuously, for the following reasons: It is the characteristic of a Christian…
Read More...

പാപത്തെ ലാഘവമായി കാണുന്നവർ!!!

നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം പാപത്തെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുന്നത് ഏറ്റവും ലാഘവമായ മനോഭാവത്തോടെ ആണെങ്കിൽ, കേവലം ഒരു ഏറ്റുപറച്ചിലുകൊണ്ട് തീരാകുന്ന ലഖുവായ ഒന്നാണെന്നു കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, രക്ഷകനെ ക്രൂശിൽ…
Read More...

പ്രത്യാശഗാനം | രചന & സംഗീതം : റോയ് ടി ഡാനിയേൽ

1) പാടും ഞാന്‍ പരമനു സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പാവനനേശുവിന്നന്‍പിന്‍ കഹനം പാടും ഞാനവനായി ഗീതങ്ങളെന്നും പെരുകും തന്‍ കൃപയതിന്നത്യന്തധനത്ത! 2) വ്യാധികളനവധി ഏറിയെന്നാലും വ്യാകുലമകറ്റുവാന്‍…
Read More...

ഒരു ഭക്തന്റെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ…

ഒരു ഭക്തന്റെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ... ജോനാഥൻ എഡ്‌വേഡ്സ്ന്റെ വചന ധ്യാനജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ഡയറി കുറിപ്പ് താഴെ ചേർക്കുന്നു. "എപ്പോഴും എന്റെ  സമയത്തിന്റെ എല്ലാ ഇടവേളകളിലും…
Read More...

ANANIASES ARE RARE

Ananias is a common Jewish name, the as same as Jacob. There are a number of Ananias listed in the N.T. The first one is associated with a warning to the N.T. believers. This Ananias…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More