കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ പ്രിയപ്പെടുന്നവൻ

I യോഹന്നാൻ 3:1 കാണ്മിൻ, നാം ദൈവമക്കൾ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവു നമുക്കു എത്ര വലിയ സ്നേഹം നല്കിയിരിക്കുന്നു.  നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശു മരണത്തിനായി സ്വയം ഏല്പിച്ചു…
Read More...

തീച്ചൂളയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത്!!!

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 88:9 എന്റെ കണ്ണു കഷ്ടതഹേതുവായി ക്ഷയിച്ചുപോകുന്നു; യഹോവേ, ഞാൻ ദിവസംപ്രതിയും നിന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കയും എന്റെ കൈകളെ നിങ്കലേക്കു മലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ലോകം ഈ…
Read More...

തന്ത്ര ശാലിയായ പിശാച്

കൊരിന്ത്യർ 2: 11 സാത്താൻ നമ്മെ തോല്പിക്കരുതു; അവന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നാം അറിയാത്തവരല്ലല്ലോ. ഒരു തുറന്ന ശത്രുവായിട്ടല്ല; ഭക്തിയുടെ കപട വേഷം ധരിച്ച്, ഒരു ആത്മീകന്റെ പരിവേഷത്തിൽ നിന്നാൽ…
Read More...

Part time Christian life

യോഹന്നാൻ 21:15 അവർ പ്രാതൽ കഴിച്ചശേഷം യേശു ശിമോൻ പത്രൊസിനോടു: യോഹന്നാന്റെ മകനായ ശിമോനേ, നീ ഇവരിൽ അധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്നു ചോദിച്ചു. അതിന്നു അവൻ: ഉവ്വു, കർത്താവേ,…
Read More...

ദൈവത്തിന്റെ വഴികളും, വിചാരങ്ങളും

യെശയ്യാവു 55: 8 എന്റെ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങൾ അല്ല; നിങ്ങളുടെ വഴികൾ എന്റെ വഴികളുമല്ല എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു യെശയ്യാവു 55: 8-9-ന്റെ അർത്ഥം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണ്?…
Read More...

ദൈവത്തിന്റെ ഉള്ളം പ്രസാദിക്കുന്ന വേലക്കാരൻ

വെളിപ്പാടു 2:5 നീ ഏതിൽനിന്നു വീണിരിക്കുന്നു എന്നു ഓർത്തു മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി ചെയ്ക; അല്ലാഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരികയും നീ മാനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞാൽ നിന്റെ നിലവിളക്കു അതിന്റെ…
Read More...

വിഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതങ്ങൾ

യോനാ 2: 8 മിത്ഥ്യാബിംബങ്ങളെ ഭജിക്കുന്നവർ തങ്ങളോടു ദയാലുവായവനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ദൈവത്തെക്കാളും ദൈവവചനത്തേക്കാളും ഉപരിയായി നിങ്ങളെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്നതും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതും…
Read More...

ഞാൻ അവനോടും, അവൻ എന്നോടും ചെയ്തത്

യോഹന്നാൻ 13:34 നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കേണം എന്നു പുതിയോരു കല്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തരുന്നു; ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കേണം എന്നു തന്നേ. 🎯തലയിൽ…
Read More...

The dress code?

What to wear where had been discussed in the “Brethren” circle for decades and it remains an unsolved problem. While in my teens (during the late 60s) one young man raised a question in…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More