കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം
Browsing Category

Home Call

കോട്ടയം: സഹോ . കെ.എ. മോസസ് (77 വയസ്സ്), കിഴക്കേപറമ്പിൽ വീട്, പുതുപ്പള്ളി, 2023 ജൂലൈ 31-ന് കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. ഭാര്യ: സഹോ. കുഞ്ഞൂഞ്ഞമ്മ മോസസ് (എലന്തൂർ കുഞ്ചച്ചേടത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന്). കുട്ടികൾ: ജിജി, ബിജോയ് ജിബി, സോണി ശവസംസ്കാര വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നീട് അറിയിക്കും. സ്വർഗ്ഗീയ…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More