കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം
Browsing Category

Home Call

കാസർകോട് : സഹോ. മാത്യു ജെ, കരിമുണ്ടക്കൽ വീട്ടിൽ(91 വയസ്സ്) രാജപുരം, (എ.വി. സേവ്യർ മാത്യു, രാജപുരം(മണിപ്പൂർ)ന്റെയും സഹോ. അഗസ്റ്റിൻ കെ മാത്യു, രാജപുരത്തിന്റെയും പിതാവ്) 2023 ഫെബ്രുവരി 17-ന് കർത്യസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. ശവസംസ്കാര വിശദാംശങ്ങൾ: ശവസംസ്‌കാരം ഫെബ്രുവരി 18-ന് രാവിലെ 10.00 മുതൽ…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More