കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം
Browsing Category

Home Call

കേരളം: പത്തനംതിട്ട ജില്ല, അടൂർ ബഥനി ബ്രദറൻ അസംബ്ലിയിലെ സുവിശേഷകനും എം.ജി. റോഡ് മുകലുവിള പുത്തൻ വീടിലെ പി. എം. എബ്രഹാം (86 വയസ്സ്) 2023 ഡിസംബർ 18-ന് വൈകുന്നേരം 4:10-ന് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. അടൂർ കൊച്ചുകളീക്കൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളയാളായിരുന്നു. രോഗവും മരണവുമില്ല, വേദനയും…
Read More...

സഹോ. തോമസ് പ്രിൻസ് കർതൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു

ഒരു പതിറ്റാണ്ടോളം ഓൺലൈൻ മാധ്യമ രംഗത്ത് ഗാനങ്ങളിലൂടെയും സന്ദേശങ്ങളിലൂടെയും തിരുവചനം സകലരിലും എത്തിക്കുവാൻ അഹോരാത്രം…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More