കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം
Browsing Category

Devotional

മുന്നോട്ട് പോകുക

പല പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും കഷ്ടതകളിലൂടെയും കർത്താവ് കൃപയോടെ നമ്മെ നയിക്കുന്നു. എന്നാൽ മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്തവിധം നാം ഏത് സാഹചര്യത്തിലും “മുന്നോട്ട്” പോകണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കർത്താവ്…
Read More...

നമുക്ക് ഒരു മകൻ നല്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു(യെശ. 9:6)

കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഐഹിക ആഗമനത്തെ പ്രവചന ദൃഷ്ടിയാൽ കണ്ട് യെശയ്യാവ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു ശിശു/മകൻ നല്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു(യെശ. 9:6).…
Read More...

ദൈവത്തെ അനുകരിപ്പിന്‍

ദൈവത്തെ അനുകരിപ്പിന്‍ മാത്യു ഫിലിപ്പ് , തിരുവനന്തപുരം വളരെ വ്യാപകമായി ഇന്നു ചെറുപ്പകാരിലും ഒരളവുവരെ വലിയവരിലം കാണുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അനുകരണം എന്നത്. ഇഷ്ടപെടുന്ന ചില വ്യക്തികളെ,…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More