കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ ഉദാത്ത മാതൃക

1 യോഹന്നാൻ 2:5 എന്നാൽ ആരെങ്കിലും അവന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവനിൽ ദൈവസ്നേഹം വാസ്തവമായി തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കർത്താവ്‌ ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ, നാം അവനെ വിശക്കുന്നവനായി…
Read More...

ആത്മീക വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായത്

1 പത്രൊസ് 5:5 താഴ്മയുള്ളവർക്കോ കൃപ നല്കുന്നു നാം ഇരുന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലൂടെ നാം ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥ ആത്മീയരായിത്തീരുകയില്ല. ഒരു ദൈവപൈതൽ ആത്മീക വളർച്ച…
Read More...

തിരുവെഴുത്തുകളുടെ ആധികാരികത

1. കൊരിന്ത്യർ  15:3-4 ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടി തിരുവെഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു തിരുവെഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മൂന്നാംനാൾ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു അത്…
Read More...

അനന്യനായ എന്റെ ദൈവം

മലാഖി 3:6 യഹോവയായ ഞാൻ മാറാത്തവൻ 1. ദൈവം ശാശ്വതമായി മാറാത്തവനാകുന്നു.He is eternally the same.(സങ്കീ. 102: 25—27). 2. ദൈവം ആദ്യനും അന്ത്യന്മാരോടുകൂടെ അനന്യനും  ആകുന്നു.(യെശ.…
Read More...

ആരാധിക്കുവാനായി വിളിക്കപ്പെട്ടവർ

ഓരോ വിശ്വാസിയും ജീവനുള്ളതും സചേതനവുമായ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ്.അതിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നു. അതിനർത്ഥം ദൈവം  ഉള്ളിൽ വാസം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിന് എവിടെയും ഏത് സമയത്തും തന്റെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ…
Read More...

ആരാധനയും തിരുവത്താഴവും എന്‍റെ അനുഭവം : ഒരു യുവ സഹോദരിയുടെ കത്ത്….

അനേക വര്‍ഷക്കാലത്തേക്ക് സഭായോഗത്തിലും അപ്പം നുറുക്കല്‍ ശുശ്രുഷയിലും എനിക്കുള്ള പങ്കിനെ കുറിച്ചു വേണ്ടത്ര അറിവ് എന്നില്‍ ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാന്‍ മൌനമായിരുന്നു, സഭയിലെ സഹോദരന്മാര്‍…
Read More...

പാപത്തിന്റെ സ്വാധീനത

എഫെ. 4: 27 പിശാചിന് അവസരം കൊടുക്കരുത്. വീണ്ടും ജനനത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേയ്ക്ക് ഒരുവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിത്യമായ പാപ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും,പാപത്തിന് അവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആധികാരിക ശക്തിയിൽ…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More