കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം
Browsing Category

Practical

യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട തിരുവചന സത്യങ്ങൾ!!

കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു എത്ര സമർത്ഥമായും  ആധികാരമായും വിഷയാധിഷ്ഠിത വചനങ്ങൾ അവിടത്തെ കേൾവിക്കാരെ പഠിപ്പിച്ചു. അങ്ങ്  ഗ്രാമങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും  പൊതുസ്ഥലത്തും  പുരുഷാരത്തെയും …
Read More...

சோதிக்கப்படுதல் பாவமா?

சோதிக்கப்படுதல் பாவமா?Is temptation an act of sin? கிறிஸ்து மாதிரி.. நம்முடைய பலவீனங்களைக்குறித்துப் பரிதபிக்கக்கூடாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கிராமல், எல்லாவிதத்திலும்
Read More...

ടാട്ടുസ്, പച്ച കുത്തല്‍ എന്നിവയെ കുറിച്ച് ബൈബിള്‍ എന്ത് പറയുന്നു?

യഹോവയായ ദൈവത്തിന്റെ കല്പന പഴയനിയമത്തില്‍ വ്യക്തമാണ്: ലേവ്യ. 19:28 ; മരിച്ചവനുവേണ്ടി ശരിരത്തില്‍ മുറിവുന്ടാക്കരുത്; മെയ്മേല്‍ പച്ച കുത്തരുത്; ഞാന്‍ യഹോവയാകുന്നു. ഇവിടെ മറ്റൊരു…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More