കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

സഹോ. മാത്യു ജെ : കർത്യസന്നിധിയിൽ

കാസർകോട് : സഹോ. മാത്യു ജെ, കരിമുണ്ടക്കൽ വീട്ടിൽ(91 വയസ്സ്) രാജപുരം, (എ.വി. സേവ്യർ മാത്യു, രാജപുരം(മണിപ്പൂർ)ന്റെയും സഹോ. അഗസ്റ്റിൻ കെ മാത്യു, രാജപുരത്തിന്റെയും പിതാവ്) 2023 ഫെബ്രുവരി 17-ന് കർത്യസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു.

ശവസംസ്കാര വിശദാംശങ്ങൾ:
ശവസംസ്‌കാരം ഫെബ്രുവരി 18-ന് രാവിലെ 10.00 മുതൽ തട്ടുമേൽ കുര്യാക്കോസ് മാത്യുവിന്റെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നടത്തപ്പെടും, തുടർന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.00ന് മാങ്ങോട് സഹോദര ശ്മശാനത്തിൽ സംസ്‌കാരം നടത്തും. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദുഃഖിതരായ കുടുംബത്തെ താങ്ങി നിർത്തുക

കുട്ടികൾ:
ജോസഫ് മാത്യു & എൽസമ്മ
Evg. സേവ്യർ മാത്യു & എൽസി സേവ്യർ
കുര്യാക്കോസ് മാത്യു & മോളി
Evg. അഗസ്റ്റിൻ കെ മാത്യു & മിനി.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More