കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

ലെവിസ് ജോൺ തോമസ് : കർത്തൃസന്നിധിയിൽ

എറണാകുളം: ലെവിസ് ജോൺ തോമസ്(സുപ്രസിദ്ധ സുവിശേഷ പ്രാസംഗികൻ ജോൺ പി. തോമസിന്റെ മകൻ)  കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങൾ വളരെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കർത്തൃസന്നിധിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ, മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്നീ രോഗങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകയായിരുന്നു. വൃക്കയെയും കരളിനെയും സാരമായി ബാധിച്ചു ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More