കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം
Browsing Category

Contemporary

കത്തു വിവാദം കത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട അത്യുത്തമ കത്ത്

കത്തെഴുത്തിൻറെ കാലം കാലയവനികക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞു എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതാ ആ പഴയകാല കത്തെഴുത്തിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിവാദം കത്തിന്റെ പേരിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More