കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം
Browsing Category

Meeting

ഈസ്റ്ററിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മനോഹരമായ സന്ദേശം

റോമൻ പട്ടാളത്തിന്റെ കരാള ഹസ്തങ്ങളിൽ അമർന്നടങ്ങി, പീഡനങ്ങളുടെ നിലയില്ലാ ആഴങ്ങളിലൂടെ തന്റെ ശരീരം കടന്നു പോയ ആ ദുഃഖ വെള്ളി സന്തോഷത്തിന് കാരണമാകുമോ? പീഡനങ്ങളുടെ അങ്ങേയറ്റമായ മരണകയത്തിൽ…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More