കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

മതപരിവർത്തന വിഷയങ്ങളിൽ കർശനം

ഗോരഖ്പൂർ(ഉത്തർ പ്രദേശ്): ''മതപരിവർത്തന വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാർ കർശന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ്. തെറ്റായ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കെതിരെയും കർശന
Read More...

ശരണം പ്രാപിക്കുക

പതിനൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീദ് രാജാവ് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചു" യഹോവേ ഞാൻ നിന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു, എന്നെ വേട്ടയാടുന്ന എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കണമേ " ഈ വാക്യത്തിലെ…
Read More...

പത്ത് പുത്രന്മാരെക്കാൾ നല്ലൊരു ഭർത്താവ് 

"8. അവളുടെ ഭർത്താവായ എൽക്കാനാ അവളോടു: ഹന്നേ, നീ എന്തിന്നു കരയുന്നു? എന്തിന്നു പട്ടിണികിടക്കുന്നു? നീ വ്യസനിക്കുന്നതു എന്തു? ഞാൻ നിനക്കു പത്തു പുത്രന്മാരെക്കാൾ നന്നല്ലയോ എന്നു പറഞ്ഞു."1…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More