കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

നമ്മുടെ ഏക ലക്ഷ്യമായിരിക്കേണ്ടത്

1 കൊരിന്ത്യർ 7:23 നിങ്ങളെ വിലെക്കുവാങ്ങിയിരിക്കുന്നു; മനുഷ്യർക്കു ദാസന്മാരാകരുതു. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി തനിക്കുവേണ്ടി ജീവിയ്ക്കേണ്ടുന്നവൻ അല്ല, മറിച്ച് അവൻ വിലയ്ക്ക്…
Read More...

യഥാർത്ഥ ദൈവ ഭക്തിയുടെ മാറാത്ത ലക്ഷണം!!

യാക്കോബ് 1:26 നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ തന്റെ നാവിന്നു കടിഞ്ഞാണിടാതെ തന്റെ ഹൃദയത്തെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടു താൻ ഭക്തൻ എന്നു നിരൂപിച്ചാൽ അവന്റെ ഭക്തി വ്യർത്ഥം അത്രേ. ഒരു മനുഷ്യനിലുള്ള യഥാർത്ഥ…
Read More...

ദൈവത്തോട് അടുത്തു ചെല്ലുക!!!

എബ്രായർ 4:16 അതുകൊണ്ടു കരുണ ലഭിപ്പാനും തത്സമയത്തു സഹായത്തിന്നുള്ള കൃപ പ്രാപിപ്പാനുമായി നാം ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിന്നു അടുത്തു ചെല്ലുക. ദൈവവുമായി തനിയെ ചിലവഴിക്കുന്ന ധാരാളം…
Read More...

ചില അപകട സൂചനകൾ

ചില അപകട സൂചനകൾ 🎯നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ചിലവഴിക്കുന്ന സമയത്തെക്കാൾ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ... 🎯ദൈവ…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More