കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം
Browsing Category

Home Call

ഈരാറ്റുപേട്ട ബ്രദ്റൺ സഭാംഗമായ ജെയ്സൺ കെ ജോൺ (28) ഇന്ന് (26/11/22) 12:50 pm ന് കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. ദുഖിതരായ കു ടുംബാംഗങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർത്താലും. സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയുടെ വിവരങ്ങൾ പിന്നാലെ അറിയിക്കുന്നതാണ്. Evg. Reji Sebastian 9895708281
Read More...

ബ്രോ. എ. കെ. തോമസ് (77), ആലപ്പാട്ട് ഹൌസ് ഒമലൂർ 2017 നവംബർ 14 ന് കർത്താവിനോടൊപ്പം ചേർക്കപ്പെട്ടു.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More