കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

ബ്ര. തോമസ് സാമുവൽ (ബാബു) കർത്തൃ സന്നിധിയിൽ

ബ്ര. തോമസ് സാമുവൽ (70yrs), ബാബു എന്ന വിളിപ്പേരിലറിയ പ്രിയ സഹോദരൻ കർത്തൃ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. കേരളത്തിൽ അങ്കമാലിയാണ് സ്വദേശമെങ്കിലും ബഹ്റൈൻ അനേക വർഷം ഔദ്യോഗിക സംബന്ധമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് മജ്ലിസ് ബിലീവേരസ് അസംബലിയോട് ബന്ധത്തിൽ കൂട്ടായ്മയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചില നാളുകളായി മക്കളോടൊപ്പം അമേരിക്കയിലായിരുന്നു.

അപ്രതീക്ഷിതമായി കാർഡിയാക് അറസ്റ്റിന് വിധേയനായ അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ പോയി.

പ്രിയ കുടുംബാഗങ്ങൾക്ക് കർത്താവ്  മതിയായ കൃപയും ശക്തിയും നൽകുകയും ദൈവവചനത്താൽ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനായി കൃപയുടെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാം. പ്രിയ സഹോദരന്റെ വൃദ്ധയായ അമ്മ ഈ അറിയിപ്പ് സമാധാനത്തോടെ സ്വീകരിക്കുവാൻ  പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുക.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More