കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

ദൈവീക തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം

ദൈവം ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ എന്നെ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഞാൻ ഭാവിയിൽ ക്രിസ്തുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുമെന്നും ദൈവം മുൻകൂട്ടി കണ്ടതുകൊണ്ടല്ല. മറിച്ച് അതിനു നേരെ വിപരീത കാരണത്താലാണ് എന്ന് ഞാൻ പൂർണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നുവച്ചാൽ ഞാൻ ഭാവിയിൽ ഒരിക്കലും ക്രിസ്തുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയോ, അവനിൽ ഞാൻ സ്വയമേവ വിശ്വസിക്കുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് ദൈവം മുൻകൂട്ടി കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് അവൻ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നയിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നിൽ ഉളവാകുവാനിടയുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസത്തെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് എന്റെ അവിശ്വാസത്തെ ദൈവം മുൻകൂട്ടി കണ്ടത് കൊണ്ടാണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ വിപരീത ചിന്താഗതികൾ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ പാപം കൊടികുത്തി വാണിരുന്ന എന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിലേക്ക് സത്യസന്ധമായി ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടു, അവൻ എന്നെ മുൻകണ്ടതു മാത്രമാണ്. അതെ…അത് മാത്രമാണ്… എന്റെ രക്ഷക്കുള്ള ഏക കാരണമായി എനിക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുന്നത്… “നിത്യ രാജാവായി അക്ഷയനും അദൃശ്യനുമായ ഏക ദൈവത്തിനു എന്നെന്നേക്കും ബഹുമാനവും മഹത്വവും”. ആമേൻ…(1 Timothy 1:13-17,Ephe 1:4,Rom 8:33,10:20).

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More