കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം
Browsing Category

കാഹളധ്വനി

LEVI | ലേവി ഗോത്ര പിതാവ് | Evg: Jayaraj GK

ലേയ ഓരോ മക്കളെ പ്രസവിക്കുമ്പോഴും തന്റെ ഭർത്താവു തന്നെ ഇനിയുമെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിച്ചു . "അവൾ പിന്നെയും ഗർഭംധരിച്ചു ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു: ഇപ്പോൾ ഈ സമയം എന്റെ ഭർത്താവു
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More