കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

Book of Acts : Zoom Meeting

?? CHRISTIAN BRETHREN ASSEMBLY, ANAKAPALLI, VIZAG is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

??DATE : 18 NOVEMBER 2022 ( FRIDAY, శుక్రవారం )

?? TIME : 08 : 00 PM, IST ( సాయంత్రం 8 గంటలకు )

?? TOPIC : ” BOOK OF ACT’S ” ( Series of Studies, Session 23 ) ??? ” అపొస్తలలు కార్యములు గ్రంధ ధ్యానములు “( 23 వ భాగము )

?? Message By. Br. PRABHAKAR ( VILASA, AMALAPURAM )

?? వర్తమానం : బ్రదర్ : ప్రభాకర్ గారు ( విలస, అమలాపురం )

? Join Zoom Meeting below link ⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️

♦️ https://us02web.zoom.us/j/84529108338?pwd=aEtydmtOSHdzbDErU3N1cWtTYjVGUT09

?? Meeting ID: 845 2910 8338

?? Passcode: anakapalli

????????????

?? Please Pray and Participate and Be Blessd

??Please Share link others??Don’t Missit

??Thank you all

?‍♂️More Details ??

??Joseph henry

??9989007648

???????????

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More