കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം
Browsing Category

Kahaladhwani

ജോർജ് ജേക്കബ്(ലവി – 61 വയസ്സ്): കർത്തൃസന്നിധിയിൽ

പത്തനാപുരം: സഹോ. ജോർജ് ജേക്കബ്(ലവി - 61 വയസ്സ്), തെക്കേടത്ത് കടത്താശ്ശേരിൽ, 2023 ജനുവരി 18-ന് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. പരേതരായ ടി കെ ചാക്കോയുടെയും ശോശാമ്മ ചാക്കോയുടെയും…
Read More...

ശലോമോന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ

സഭാപ്രസംഗി - 8:2 ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെയ്ത സത്യം ഓർത്തിട്ട് രാജാവിന്റെ കല്പന പ്രമാണിച്ചുകൊള്ളേണം എന്ന് ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. ~~~~~~ സഭാപ്രസംഗി - 8. ഈ അധ്യായം പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം :-…
Read More...

മൂപ്പൻമാർ പ്രാദേശികമായി ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ടവരോ?

പല സഭകളിലെയും മൂപ്പന്മാർ, അന്താരാഷ്ട്ര ശുശ്രൂഷകളിൽ തിരക്ക് ആയതു കൊണ്ട് സ്വന്തം സഭയിലെ ആടുകൾ പട്ടിണിയിലും, ആത്മീയ മന്ദതയിലും കൂടി കടന്നു പോകുന്നു. സഭയുടെ മൂപ്പൻമാർ ആയിരിക്കുന്നതിലും…
Read More...

ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുക, ബഹുമാനം സ്വീകരിക്കുക

സദൃശവാക്യങ്ങൾ 27:17 ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പിനു മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനു മൂർച്ചകൂട്ടുന്നു. ~~~~~~ സദൃശവാക്യങ്ങൾ 27. ഈ അധ്യായം പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം :-ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പദ്ധതി…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More