കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

യഥാർത്ഥ ദൈവ ഭക്തിയുടെ മാറാത്ത ലക്ഷണം!!

യാക്കോബ് 1:26

നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ തന്റെ നാവിന്നു കടിഞ്ഞാണിടാതെ തന്റെ ഹൃദയത്തെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടു താൻ ഭക്തൻ എന്നു നിരൂപിച്ചാൽ അവന്റെ ഭക്തി വ്യർത്ഥം അത്രേ.

ഒരു മനുഷ്യനിലുള്ള യഥാർത്ഥ ആത്മീയതയുടെയും, ശരിയായ ദൈവഭക്തിയുടെയും പ്രകടമായ തെളിവ് എന്നുള്ളത് തന്റെ നാവുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം ഭംഗിയായ വാക്കുകളാൽ ജ്ഞാനത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ അവനു അവനു കഴിയുന്നു എന്നതിലല്ല,മറിച്ച് തന്റെ നാവിനെ എത്രമാത്രം കടിഞ്ഞാണിട്ടു സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണെന്നുള്ളത് വചനം നമ്മെ ശക്തമായി ഓർമിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുതയാണ്. യാക്കോബ് 1:26 – എന്റെ നാവ് ദൈവത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, എന്റെ ഹൃദയം ദൈവ ഭക്തിയിൽ കാക്കപ്പെടുന്നില്ല  എന്നു തന്നെയാണതിനർത്ഥം.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More