കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

ക്രിസ്തു സ്വഭാവം

🎯Humble service -താഴ്മയുള്ള ശുശ്രൂഷ (John 13:1-5).

🎯Holiness-വിശുദ്ധി (I Peter 1:15-16).

🎯Righteousness-നീതി (I John 3:7).

🎯Purity -പരിശുദ്ധി (I John 3:3).

🎯Love-സ്നേഹം (Ephesians 5:1-2).

🎯Forgiveness -ക്ഷമ (Colossians 3:13).

🎯Compassion-ആർദ്രത (Ephesians 4:32).

🎯Endurance-സഹിഷ്ണുത (Hebrews 12:2-4).

🎯Submission- സമർപ്പണം (I Peter 2:21-4).

🎯Humility, obedience- വിനയം, അനുസരണം (Philippians 2:5-8).

🎯Kindness-ദയ (Luke 6:35).

🎯Generous giving-ഔദാര്യമായി നൽകുന്നവൻ (II Corinthians 8:1-9).

ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഈ ഭാവങ്ങളിൽ എന്റെ ജീവിതത്തെ നോക്കിയിട്ട് അവനു ഏതെല്ലാം കണ്ടെത്താനാകും???

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More