കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

ആത്മാവിന്റെ വാൾ

സാം പോൾ, കുന്നക്കുരുടി

എഫെ. 6:17

ദൈവവചനം എന്ന ആത്മാവിന്റെ വാൾ എടുത്തുകൊള്ളുവിൻ.

തുളച്ചു കയറുന്ന ആത്മാവിന്റെ വാളാണ് ദൈവ വചനം. ആ വാളിനാലാണ് ലൂസിഫർ വെട്ടേറ്റു വീണത്. വക്ര സർപ്പമായ ലിവ്യഥനേ ദൈവം ശിക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചതായ വലിതും ശക്തവുമായ വാളാണത്. വചനത്തിലെ ഓരോ വാക്കുകളും എല്ലാ വാചകങ്ങളും ആ പഴയ സർപ്പത്തെ ദണ്ഡ്പ്പിക്കുന്ന ഓരോ അസ്ത്രങ്ങൾ ആണ് എന്നോർക്കുക. അവനെ ഏറ്റവും കുത്തി വലിച്ചു നോവിക്കുന്നതാണ് ദൈവ വചനം. അതിനാൽ അവൻ ബൈബിളിനെതിരെ എപ്പോഴും വ്യാപൃതനാണ്. അതിലെ എല്ലാ വാക്കുകളും അവൻ വെറുക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ പരീക്ഷകളിലും താൻ ഉപയോഗിച്ച ഏക ആയുധവും അത് തന്നെയായിരുന്നല്ലോ. വചനം വായിക്കുക, ധ്യാനിക്കുക, ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുക. അതിനേക്കാൾ മികച്ച ഒരായുധവും സാത്താനെ തോല്പിക്കാൻ നമുക്കാവശ്യമില്ല കേട്ടോ.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More