കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

ദൈവ കൃപയുടെ മൂല്യം!!!

“എന്റെ കൃപ നിനക്കുമതി” 2 കൊരിന്ത്യർ 12:9

ദൈവം തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആവശ്യ സമയത്തു, തികച്ചും കൃത്യതയാർന്ന അളവിൽ തന്റെ കൃപകളെ അവരിൽ പകർന്നു നൽകുന്നതിൽ വിശ്വസ്തനാണ്. ദൈനം ദിന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ദൈനംദിന കൃപകളെ ദൈവം നൽകുന്നു. പെട്ടെന്നുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി, തത്സമയത്തു സഹായത്തിനുള്ള കൃപ;  അമിതമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി, അമിതമായ കൃപകൾ എന്നിങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ സമൃദ്ധിയായി നൽകപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ പാഴാക്കാൻ അനുവാദമില്ല; തികച്ചും സൗജന്യമാണ് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുവാൻ അനുവാദമില്ല. ധാരാളമായി നല്കപ്പെടുന്നു പക്ഷേ അന്ധമായിട്ടു ഉപയോഗിക്കുവാനായി ട്ടുള്ളതല്ല എന്ന വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പും വചനം നൽകുന്നു.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More