കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം
Browsing Category

News

കർത്ത്യസന്നിധിയിൽ : പി. എം. എബ്രഹാം

കേരളം: പത്തനംതിട്ട ജില്ല, അടൂർ ബഥനി ബ്രദറൻ അസംബ്ലിയിലെ സുവിശേഷകനും എം.ജി. റോഡ് മുകലുവിള പുത്തൻ വീടിലെ പി. എം. എബ്രഹാം (86 വയസ്സ്) 2023 ഡിസംബർ 18-ന് വൈകുന്നേരം 4:10-ന് കർത്താവിന്റെ…
Read More...

പത്തനംതിട്ട ബ്രദറൺ കൺവൻഷൻ 2023

സുവിശേഷാലയത്തിന്റെ ചുമതലയിൽ പ്രാദേശിക ബ്രദറൺ സഭകളുടെ സഹകരണത്തോടെ നടന്നു വരുന്ന പത്തനംതിട്ട കൺവൻഷൻ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ, ഡിസംബർ 24 മുതൽ 31 വരെ സുവിശേഷാലയത്ത് വെച്ച് നടത്തുവാൻ…
Read More...

Radio Manna Hindi Gospel Meeting

═══••◄••❀••►═══════•• रेडियो मन्ना प्रस्तुत करता है सुवार्ता सभा तारिक (Date): 13 - 11 - 2023 समय (Time): 06.00.pm(IST) सन्देश : ईवा. गणेशराम गॉल, राजनांदगाव, छत्तीसगढ़।…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More