കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം
Browsing Category

Question & Answer

അല്ലാഹുവും യഹോവയും ഒരാള്‍ തന്നെയാണോ?

ഉത്തരം:  അള്ളാഹു പഴയ നിയമത്തില്‍ ഉള്ള യഹോവയാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന അനേകം ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ (രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവര്‍ തന്നെ!!) നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. ഖുറാന്‍റെ അവകാശവാദവും (സൂറ. 3:3,4) …
Read More...

മത്താ. 13: 30 “ഈ തലമുറ ഒഴിഞ്ഞു പോകയില്ല” ആ തലമുറയില്‍ മത്തായി 13 ല്‍ പറയുന്നവ…

ഉത്തരം: ഇവിടെ തലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാം സാധാരണ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന 50 നും 100 നും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലഘട്ടമല്ല. പിന്നെയോ, തലമുറ എന്നതുകൊണ്ട്‌ യിസ്രായേല്യ ജാതിയെയാണ് ഇവിടെ…
Read More...

യേശുകര്‍ത്താവിന്റെ നാമത്തില്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുക എന്നാല്‍ എന്താണര്‍ത്ഥം?

യോഹ.14-16 അദ്ധ്യായങ്ങളില്‍ അവന്റെ നാമത്തില്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുവാന്‍ നമ്മുടെ കത്താവു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്‌. ഉദ്ദാഹരണമായി 14:13-14 എന്നീ വാക്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. "നിങ്ങള്‍ എന്റെ നാമത്തില്‍…
Read More...

അവന്റെ തലയില്‍ ചുറ്റിയിരുന്ന റുമാല്‍ ശീലകലോടുകുടെ കിടക്കാതെ വേറിട്ട്‌ ഒരിടത്ത്…

ചോദ്യം: അവന്റെ തലയില്‍ ചുറ്റിയിരുന്ന റുമാല്‍ ശീലകലോടുകുടെ കിടക്കാതെ വേറിട്ട്‌ ഒരിടത്ത് ചുരുട്ടിവെചിരിക്കുന്നതും കണ്ടു  (യോഹ. 20:7) എന്തുകൊണ്ട്?  ഉത്തരം: ആദ്യം ശിലകള്‍ കിടക്കുന്നു…
Read More...

ഈ കണ്ടത് ആരോടും അറിയിക്കരുത് (മര്‍ക്കോ. 9: 9) എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ്താവന കര്‍ത്താവ് ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു?

ചോദ്യം:ഈ കണ്ടത് ആരോടും അറിയിക്കരുത് (മര്‍ക്കോ. 9: 9) എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ്താവന കര്‍ത്താവ് ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു? ഉത്തരം:അപോസ്തലനായ പത്രോസ് കര്‍ത്തവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് "നീ…
Read More...

ശിഷ്യന്മാര്‍ക്ക് രോഗ സൗഖ്യം കഴിയാത്തതെന്ത്? (മര്‍ക്കോ. 9: 18)

ശിഷ്യന്മാര്‍ക്ക് രോഗ സൗഖ്യം കഴിയാത്തതെന്ത്? (മര്‍ക്കോ. 9: 18) വളരെ ചിന്തനീയമായ ഒരു ചോദ്യം തന്നെ. ഇതിനു രണ്ടു തരം വ്യത്യസ്ത വിക്ഷനങ്ങളാല്‍ മറുപടി ലഭിക്കാവുന്നതാണ്. ഒന്നാമതായി, രോഗ…
Read More...

ബാലകരെ, ചെറുപ്പക്കാരെ, യുവജനങ്ങളെ, സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാണോ?

 ബാലകരെ, ചെറുപ്പക്കാരെ, യുവജനങ്ങളെ, സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് വേദ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നു. പ്രായ ഭേദം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസികളുടെ സ്നാനം അല്ല …
Read More...

സങ്കി. 35: 16 “അടിയന്തരങ്ങളില്‍ കോമാളികളായ വഷലന്മാരെ” ഇവിടെ അടിയന്തരങ്ങളില്‍ എന്ന്…

സങ്കി. 35: 16 "അടിയന്തരങ്ങളില്‍ കോമാളികളായ വഷലന്മാരെ" ഇവിടെ അടിയന്തരങ്ങളില്‍ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അര്ത്ഥമെന്തു?  ഇത് ദാവിദിന്റെ ഒരു സന്കിര്‍ത്തനമാണ്. ദാവിദിന്റെ ശത്രുക്കളെ കുറിച്ച്…
Read More...

ടാട്ടുസ്, പച്ച കുത്തല്‍ എന്നിവയെ കുറിച്ച് ബൈബിള്‍ എന്ത് പറയുന്നു?

യഹോവയായ ദൈവത്തിന്റെ കല്പന പഴയനിയമത്തില്‍ വ്യക്തമാണ്: ലേവ്യ. 19:28 ; മരിച്ചവനുവേണ്ടി ശരിരത്തില്‍ മുറിവുന്ടാക്കരുത്; മെയ്മേല്‍ പച്ച കുത്തരുത്; ഞാന്‍ യഹോവയാകുന്നു. ഇവിടെ മറ്റൊരു…
Read More...

ദൈവ സഭയില്‍ സഹോദരനോട് മിണ്ടാതിരിക്കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെടമോ?

തിത്തോസ് 1: 10 ; വ്യഥാവചാലന്മാരും മനോവഞ്ചകന്മാരും ആയി വഴങ്ങാത്തവരായ പലര്‍ .... ദുരാദായം വിചാരിച്ചു അരുതാത്തത് ഉപദേശിച്ചു കുടുംബങ്ങളെ മുഴുവന്‍ മറിച്ചു കളയുന്നവര്‍ , .....  അവരുടെ വായ്‌…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More