കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

പുതിയ നിയമ കാനോൺ എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടു

By Dr. Johnson C. Philip

പുതിയ നിയമ കാനോൺ എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടു നാം തിരുത്തേണ്ട ചില തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ

Brethren Theological Institute, ZOOM Classes By Dr. Johnson C. Philip

ഇന്ന് തിങ്കൾ 12 ഡിസമ്പർ 2022 വൈകിട്ട് 7 തൊട്ട് 8 വരെ

ZOOM ID: 880 0161 0620
https://us02web.zoom.us/j/88001610620

പാസ്‌വേഡ് ആവശ്യമില്ല

BTI ZOOM ക്ലാസുകളിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു

Dr. Saneesh Cherian, Academic Dean, BTI

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More