കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

എതിർപ്പുകൾക്കിടയിൽ എങ്ങനെ സാക്ഷിയാകാം?

Trivandrum Brethren Fellowship (Medical College) is inviting you to a scheduled Zoom Bible Study meeting.
—————————————————–
Topic: എതിർപ്പുകൾക്കിടയിൽ എങ്ങനെ സാക്ഷിയാകാം? (How to be a witness amidst opposition?)

Speaker: Evg. Souri Rajan, Raipur

Time: Tuesday at 7:30 pm (13/12/2022)

Singer: Sis. Aksa Santhosh
—————————————————–

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86490962268?pwd=MUpQNlFYM0NjYS90SnI3cHJNOEpMUT09

Meeting ID: 864 9096 2268

Passcode: 108

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More