കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം
Browsing Tag

ശക്തന്‍

യഹോവ ശക്തന്‍

യഹോവ ശക്തന്‍ സഹോ. ജോര്‍ജ്ജ് തോമസ്, ബഹ്‌റൈന്‍ 1. വിടുവിപ്പാന്‍ ശക്തന്‍ (ദാനി. 3:29) 2. വാഗ്ദത്തം നിവര്‍ത്തിപ്പാന്‍ ശക്തന്‍ (റോമ.4:21) 3. നമുക്കുള്ളത് സൂക്ഷിപ്പാന്‍ ശക്തന്‍ (11…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More