കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം
Browsing Category

Sermon Outlines

സഭയുടെ ഭാവി

സഭയുടെ ഭാവി സഹോ. എബ്രഹാം പി. ജെ. 1. വിശുദ്ധ ജീവിതത്തില്‍ പ്രതിഫലിക്കണം ( യോഹ. 3:3, 2 പത്രൊ. 3:12) 2. കര്‍ത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രതിഫലിക്കണം (1കൊരി. 16:22) 3. അന്വേന്യ ബന്ധത്തില്‍…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More