കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം
Browsing Tag

മ്യത്യുഞ്ജയന്‍

മ്യത്യുഞ്ജയന്‍

കഥകളിലും മറ്റും കേട്ടുകേള്‍വിയാല്‍ നിരവധി മ്യത്യുഞ്ജയന്‍മാരെ കുറിച്ച് നമ്മില്‍ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാല്‍ ആരാണ് സത്യത്തില്‍ ഇത്തരമൊരു നാമത്തിനു അവകാശി. ചരിത്രത്തില്‍ മരണത്തെ…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More