കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

വരുവിൻ യേശുവിന്നരികിൽ

Jasion Kottarakkara

Lyrics / Music: M E Cherian Vox: Jaison Kottarakkara Orchestration: Bobby Sam Mix Mastering: Robinson Shalu Flute: Ravi Adoor Rhythm: Binu Immanuel Studio: Royal Audio Hub Adoor & Shalabham Digital Adoor DOP: Deepu Sreeragam Technical Assistant: Denny Paloor Cuts Coloring: Ben James Samuel Special Thanks: Reji Eettimoottil

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More