കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

അപ്പാ നിൻ സ്നേഹത്തിനായ് (Fairest of all the എന്ന ഗാന രീതി)

ഗാന രചന : മീഖൾ എം ബിനു, ആനപ്പാറ

അപ്പാ നിൻ സ്നേഹത്തിനായ്

ഞാൻ പകരമായ് എന്തു നല്കിടും

സ്തോത്രം സ്തുതി മഹത്വമെൻ

താതന്റെ പാദ പീഠത്തിൽ

എൻ സ്നേഹ താതനെ

വാഴ്ത്തീടും എന്നും ഞാൻ

എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതാം

എൻ സ്നേഹ താതനെ

വാത്സല്യ പുത്രനാക്കിയേ

ഓമനയാക്കി തീർത്തല്ലോ

തകർത്തല്ലോ എനിക്കായിയാ

ഉരുകുമെൻ താതൻ ഹൃദയം (എൻ സ്നേഹ….)

മറച്ചല്ലോ എന്നെ നാഥനെ

അങ്ങയിൻ കൈ നിഴലിലായ്

മറക്കില്ലെന്നരുളി ചെയ്തതാം

എന്നുടെ പ്രാണ നാഥനെ ( എൻ സ്നേഹ….)

തിരുനാമത്തിൽ ശുശ്രുഷിപ്പാൻ

എന്നെ വിളിച്ച സ്‌നേഹമേ

കോടാകോടി മഹത്വമെൻ

രക്ഷകൻ സാന്നിധാനത്തിൽ (എൻ സ്നേഹ….)

 

Link to Listen the song : Click Here

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More