കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

സജി എം കെ അടിയന്തിര പ്രാർത്ഥന അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു

തിരുവല്ല. മടക്കപ്പുഴ ബ്രദ്റൺ സഭാമൂപ്പനായ br. MO തോമസിന്റെ മകൻ സജി എം കെ(മടുക്കപ്പുഴ വീട്, വാളക്കുഴി, വെണ്ണിക്കുളം, തിരുവല്ല) ക്രിയാറ്റിൻ കൂടിയും, ശ്വാസംമുട്ടൽ, കരളിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരിക,…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More