കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

വചനപഠനപരമ്പര

കാൽവറിനാദം മിനിസ്ട്രി ഒരുക്കുന്ന 

കാൽവറിനാദം മിനിസ്ട്രി ഒരുക്കുന്ന വചനപഠനപരമ്പര(Episode 5)

Bible Study Meet Series

Date:2022 December 5, Monday 7:30pm

Subject: ദൈവത്തിന്റെ അസ്ഥിത്വം

Immortality of GOD

By: Evg.M.C Cherian, Kottarakara

Songs: Aksa T Santhosh

Co-Ordinator: Br.Maman Kurian,TVM

Organizer: Evg.Santhosh Kottarakara.

Link :https://www.facebook.com/SanthoshKalvarinadam

പ്രാർത്ഥിക്കുക, സഹകരിക്കുക.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More