കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

യു. എൻ. സെക്യൂരിറ്റി കൌൺസിൽ  അംഗം ടെമ്പിൾ മൌണ്ടിൽ 

നെതന്യാഹുവിന്റെ അധികാര വാഴ്ചയിൽ വ്യാകുലതകൾ വർധിപ്പിക്കുവാൻ കാരണമാകുകമാറ് യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ യിസ്രായേലിന്റെ ടെംപിൾ മൌണ്ടിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട്‌ വിവിധ തീരുമാനങ്ങളും ആലോചനകളും മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുകയാണ്.  യു എൻ അംഗത്തിന്റെ സന്ദർശനം നടന്നതും മറ്റും വാർത്തകളിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഇവയെ തുടർന്നുള്ള വിശേഷങ്ങൾക്കായി ലോകം ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More