കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

മഹത്വത്തിൽ : P.K. Punnen

കോട്ടയം: അരീപ്പറമ്പ് ബ്രദറൺ സഭാംഗമായ, മുതിയക്കലായ കൊട്ടുവിരുത്തിയിൽ പുന്നച്ചായൻ – 85 (P.K. Punnen) കർതൃസന്നിധിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു.
സംസ്ക്കാരം പിന്നീട്. ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുക. ഇൻഡോറിൽ ആയിരിക്കുന്ന Sabu. K. Punnoose ന്റെ പിതാവാണ് പരേതൻ.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More