കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

ക്രിസ്തീയ ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെയും ലക്ഷ്യസ്ഥാനമുറപ്പിച്ചും ഓടുക

ബിനു ശാമുവേൽ

പത്തനംതിട്ട ബ്രദറൺ കൺവെൻഷൻ കോവിഡാനന്തരം പഴയ പെരുമയോടെ തുടക്കം കുറിച്ചു. ആദ്യ ദിനം കർത്തൃ ദാസൻ ബിനു ശാമുവേൽ ക്രിസ്തീയ ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെയും ലക്ഷ്യസ്ഥാനമുറപ്പിച്ചും ഓടുവാനുള്ള സന്ദേശം നല്കി.

1. ക്രിസ്തീയ ഓട്ടം – ക്രൂശിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കണം

2. ക്രിസ്തീയ ഓട്ടം – ക്രൂശിനെ നോക്കി ഓടണം

3. ക്രിസ്തീയ ഓട്ടം – ക്രൂശിനെ നോക്കി കർത്താവിനോപ്പം ഓടുക

4. ക്രിസ്തീയ ഓട്ടം – ക്രൂശിനെ നോക്കി ഓടിയ സാക്ഷികൾ

ക്രൂശിനെ നോക്കി ഓടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അതിശക്തം കർത്തൃ ദാസൻ വ്യക്തമാക്കി.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More