കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

ക്രിസ്തു സഹസ്ര നാമം !!!!

 

ഒരു നുറ്റാണ്ട് മുന്പ്  ഷെവലിയാര്‍  ഐ സി ചാക്കോ രചിച്ച ക്രിസ്തു സഹസ്ര നാമം ഇന്നും അതുല്യമായി നിലനില്‍ക്കുന്നു.   1875 ലെ ക്രിസ്തുമസ് നാളിലാണ് ഷെവലിയാര്‍ ചാക്കോയുടെ ജനനം. 1914   മേയ് മാസം 31  തുടങ്ങി ജൂണ്‍ 26   വരെയുള്ള കാലമാണ് ക്രിസ്തു സഹസ്ര നാമത്തിന്റെ പിറവിയ്ക്കായി എടുത്തത് . ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം ഊണും ഉറക്കവുമില്ലാതെയുള്ള കഠിന പ്രയത്നം ഈ സംരഭത്തിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് പോലും. ക്രിസ്തുവിനെ ആയിരം നാമമങ്ങള്‍ നല്‍കി വിശേഷിപ്പിക്കുക എന്നതായിരിന്നു പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം. സംസ്കൃത പണ്ഡിതന്‍ ആയിരുന്ന ഐ സി ചാക്കോ പിന്നീടു 1921  ല്‍ വ്യവസായ ഡയരക്ടര്‍ ആയി. 1960    ല്‍ ഷെവലിയര്‍ പട്ടം ലഭിച്ചു.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More