കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം
Browsing Category

Song

ഗാനങ്ങൾ

ദേവ ദേവ വന്ദനം | Deva Deva Vandanam | Joy Joh Kuwait | Binoy Chacko | Christian Devotional Song

ദേവ ദേവ വന്ദനം ജീവ നാഥാ വന്ദനം ജീവനുള്ള നാളെന്നും നാഥാ നിന്നെ വാഴ്ത്തിടും പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷകൾ എന്നിൽ നിന്നും നീക്കി നീ പാടുവാൻപുതു ഗാനമെൻ നാവിൽ തന്നു നാഥാ നീ ഇന്നയോളമെന്നുടെ…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More