കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

യഹോവ യിരെ (ഉല്‍പ്പത്തി 22:14)

യഹോവ യിരെ  (ഉല്‍പ്പത്തി 22:14)
Yahweh Jireh
യഹോവ നമ്മെ കരുതുന്നു

ഗോഡ് സണ്‍ പി. എസ്., തിരുവനന്തപുരം

യഹോവ നമ്മെ കരുതുന്നു എന്ന്‍ ആര്‍ക്ക് പറയാം ??

1 . യഹോവയെ അനുസരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് , ഉല്‍പ്പത്തി 22 : വാ 3, 18 (……..എടുത്തും കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു….. )

2 .  യഹോവയെ  വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ക്ക് , ഉല്‍പ്പത്തി 22 : വാ 8 (……നോക്കി കൊള്ളും…..)


3 .  യഹോവയെ ഭയപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക്‌ , ഉല്‍പ്പത്തി 22 : വാ 12 (….. ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് ഞാന്‍ ……)

4 . യഹോവയെ ആരാധിക്കുന്നവ്ര്‍ക്ക് , ഉല്‍പ്പത്തി 22 : വാ 13 (……ഹോമയാഗം കഴിച്ചു……)

ഇപ്രകാരം ജിവിതം ക്രമപ്പെടുത്തിയാല്‍ നമുക്ക് പറയാം വാക്യം 14 . ” യഹോവ യിരെ “

എപ്പോഴും ദൈവം  നമ്മെ കരുതുന്നില്ല എന്ന് നാം കുറ്റം പറയുമ്പോള്‍ നമ്മുക്ക് നമ്മിലേയ്ക്ക് തന്നെ തിരിയാം ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാം !!!!!!!!!!!!!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More