കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം
Browsing Tag

ശബ്നം

പ്രണയത്തിന്റെ അന്ധകാരമുഖം

ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രവണത യുഗാരംഭം മുതൽക്കേ കാണപ്പെടുന്നതാണ്. മനുഷ്യനിലെ സ്നേഹം ഒരു മനോഹരമായ വികാരമാണ്. ആ വികാരം ക്രിയാത്മകമായി മാറുമ്പോൾ സമൂഹം മാറും, ലോകം
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More