കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം
Browsing Tag

പള്ളിയോ

സഭയോ പള്ളിയോ : ആമുഖം

ആദിമസഭയുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാർ ഇന്നുണ്ടോ എന്നു ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട്, അതു ബ്രദറൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കൂട്ടർ ആണ് എന്നു ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് അവകാശപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More