കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം
Browsing Tag

ദൈവത്തെ അനുകരിപ്പിന്‍

ദൈവത്തെ അനുകരിപ്പിന്‍

ദൈവത്തെ അനുകരിപ്പിന്‍ മാത്യു ഫിലിപ്പ് , തിരുവനന്തപുരം വളരെ വ്യാപകമായി ഇന്നു ചെറുപ്പകാരിലും ഒരളവുവരെ വലിയവരിലം കാണുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അനുകരണം എന്നത്. ഇഷ്ടപെടുന്ന ചില വ്യക്തികളെ,…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More