കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം
Browsing Tag

തലമുറ

മത്താ. 13: 30 “ഈ തലമുറ ഒഴിഞ്ഞു പോകയില്ല” ആ തലമുറയില്‍ മത്തായി 13 ല്‍ പറയുന്നവ…

ഉത്തരം: ഇവിടെ തലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാം സാധാരണ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന 50 നും 100 നും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലഘട്ടമല്ല. പിന്നെയോ, തലമുറ എന്നതുകൊണ്ട്‌ യിസ്രായേല്യ ജാതിയെയാണ് ഇവിടെ…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More